Total 11
Number Thumbnail Title Author Date Views
11 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌7 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌7 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌7 개강 안내
HEECHANG JOH | 2023.03.11 | Votes 0 | Views 20
HEECHANG JOH 2023.03.11 20
10 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌6 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌6 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌6 개강 안내
HEECHANG JOH | 2023.01.04 | Votes 0 | Views 94
HEECHANG JOH 2023.01.04 94
9 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌5 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌5 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌5 개강 안내
HEECHANG JOH | 2022.10.31 | Votes 0 | Views 247
HEECHANG JOH 2022.10.31 247
8 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌4 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌4 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌4 개강 안내
HEECHANG JOH | 2022.09.09 | Votes 0 | Views 304
HEECHANG JOH 2022.09.09 304
7 연합주일학교 시즌3 개강안내(KIDS,YOUTH)
연합주일학교 시즌3 개강안내(KIDS,YOUTH)
연합주일학교 시즌3 개강안내(KIDS,YOUTH)
HEECHANG JOH | 2022.07.06 | Votes 0 | Views 424
HEECHANG JOH 2022.07.06 424
6 뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 시즌2 개강 안내
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 시즌2 개강 안내
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 시즌2 개강 안내
HEECHANG JOH | 2022.05.20 | Votes 0 | Views 472
HEECHANG JOH 2022.05.20 472
5 뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 온라인 플랫폼 사역 시작
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 온라인 플랫폼 사역 시작
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 온라인 플랫폼 사역 시작
HEECHANG JOH | 2022.03.31 | Votes 0 | Views 873
HEECHANG JOH 2022.03.31 873
4
제66회 정기노회 소집 공고
Hong Seok Bang | 2022.02.03 | Votes 0 | Views 770
Hong Seok Bang 2022.02.03 770
3
제65회 정기노회 소집
Hong Seok Bang | 2021.08.11 | Votes 0 | Views 2670
Hong Seok Bang 2021.08.11 2670
2
2021년 KPCA 목사고시 후보자 특별교육
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 3292
kpcanj 2021.04.27 3292