Total 9
Number Thumbnail Title Author Date Views
9 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌5 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌5 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌5 개강 안내
HEECHANG JOH | 2022.10.31 | Votes 0 | Views 78
HEECHANG JOH 2022.10.31 78
8 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌4 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌4 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌4 개강 안내
HEECHANG JOH | 2022.09.09 | Votes 0 | Views 192
HEECHANG JOH 2022.09.09 192
7 연합주일학교 시즌3 개강안내(KIDS,YOUTH)
연합주일학교 시즌3 개강안내(KIDS,YOUTH)
연합주일학교 시즌3 개강안내(KIDS,YOUTH)
HEECHANG JOH | 2022.07.06 | Votes 0 | Views 312
HEECHANG JOH 2022.07.06 312
6 뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 시즌2 개강 안내
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 시즌2 개강 안내
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 시즌2 개강 안내
HEECHANG JOH | 2022.05.20 | Votes 0 | Views 367
HEECHANG JOH 2022.05.20 367
5 뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 온라인 플랫폼 사역 시작
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 온라인 플랫폼 사역 시작
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 온라인 플랫폼 사역 시작
HEECHANG JOH | 2022.03.31 | Votes 0 | Views 702
HEECHANG JOH 2022.03.31 702
4
제66회 정기노회 소집 공고
Hong Seok Bang | 2022.02.03 | Votes 0 | Views 686
Hong Seok Bang 2022.02.03 686
3
제65회 정기노회 소집
Hong Seok Bang | 2021.08.11 | Votes 0 | Views 2615
Hong Seok Bang 2021.08.11 2615
2
2021년 KPCA 목사고시 후보자 특별교육
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 3247
kpcanj 2021.04.27 3247
1 제45회 총회 화상회의 소집공고
제45회 총회 화상회의 소집공고
제45회 총회 화상회의 소집공고
kpcanj | 2021.04.27 | Votes 0 | Views 3136
kpcanj 2021.04.27 3136