Total 12
Number Thumbnail Title Author Date Views
12 연합교회학교(KIDS,TEENS) 키즈,틴즈사역 시즌8 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 키즈,틴즈사역 시즌8 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 키즈,틴즈사역 시즌8 개강 안내
HEECHANG JOH | 2023.04.28 | Votes 0 | Views 62
HEECHANG JOH 2023.04.28 62
11 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌7 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌7 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌7 개강 안내
HEECHANG JOH | 2023.03.11 | Votes 0 | Views 104
HEECHANG JOH 2023.03.11 104
10 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌6 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌6 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌6 개강 안내
HEECHANG JOH | 2023.01.04 | Votes 0 | Views 158
HEECHANG JOH 2023.01.04 158
9 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌5 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌5 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌5 개강 안내
HEECHANG JOH | 2022.10.31 | Votes 0 | Views 357
HEECHANG JOH 2022.10.31 357
8 연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌4 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌4 개강 안내
연합교회학교(KIDS,TEENS) 시즌4 개강 안내
HEECHANG JOH | 2022.09.09 | Votes 0 | Views 370
HEECHANG JOH 2022.09.09 370
7 연합주일학교 시즌3 개강안내(KIDS,YOUTH)
연합주일학교 시즌3 개강안내(KIDS,YOUTH)
연합주일학교 시즌3 개강안내(KIDS,YOUTH)
HEECHANG JOH | 2022.07.06 | Votes 0 | Views 482
HEECHANG JOH 2022.07.06 482
6 뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 시즌2 개강 안내
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 시즌2 개강 안내
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 시즌2 개강 안내
HEECHANG JOH | 2022.05.20 | Votes 0 | Views 523
HEECHANG JOH 2022.05.20 523
5 뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 온라인 플랫폼 사역 시작
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 온라인 플랫폼 사역 시작
뉴저지노회 연합주일학교(KIDS,YOUTH) 온라인 플랫폼 사역 시작
HEECHANG JOH | 2022.03.31 | Votes 0 | Views 963
HEECHANG JOH 2022.03.31 963
4
제66회 정기노회 소집 공고
Hong Seok Bang | 2022.02.03 | Votes 0 | Views 830
Hong Seok Bang 2022.02.03 830
3
제65회 정기노회 소집
Hong Seok Bang | 2021.08.11 | Votes 0 | Views 2719
Hong Seok Bang 2021.08.11 2719